Договір приєднання (оферта)

ДОГОВІР  

про надання послуг із вивчення польської мови (Договір приєднання)

Прочитайте уважно текст даного Договору і, якщо Ви не згодні або не зрозуміли будь-який його пункт, пропонуємо Вам уточнити інформацію, що Вас цікавить, за тел.:  0672350696 або відмовитися від отримання послуг у Центрі вивчення польської мови  POLONISTA center.

В разі прийняття умов даного договору, Ви погоджуєтеся з усіма його умовами і Правилами навчання в POLONISTA center, які розміщені на сайті Виконавця  www.polonista.ua (www.polish.com.ua), і Вам зрозумілі всі їх положення.

Виконавець: фізична особа-підприємець Устенко Олександр Юрійович (код 1668004352), який представляє Центр вивчення польської мови  POLONISTA  center,  з однієї сторони,

та

Замовник:  будь-яка фізична особа, яка своїми діями виявила намір приєднатися до цього Договору про надання послуг із вивчення польської мови (Договір приєднання), з другої сторони, а в подальшому разом іменуються – Сторони, а кожна окремо – Сторона,

керуючись ст. 634 ЦК України,  уклали цей Договір про надання послуг із вивчення польської мови (Договір приєднання), надалі за текстом – Договір, про наступне:

1. ЗАГАЛЬНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

1.1 Студент – Замовник або особа, вказана Замовником в платіжних документах на оплату курсу.

1.2 Навчальний курс – форма надання Виконавцем навчальних Послуг з вивчення польської мови Студенту.

1.3 Програма – погоджений Сторонами порядок та об’єм надання навчальних послуг, які надаються Виконавцем Замовнику.

1.4 Персональний доступ до електронних ресурсів – обов’язок Замовника обмежити доступ третіх осіб до електронних ресурсів, наданих Виконавцем в межах надання Послуг, шляхом виключення передачі третім особам такої інформації, в тому числі будь-яким способом її відтворення.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Предметом даного Договору є надання Виконавцем навчальних послуг Студенту, спрямованих на підвищення його рівня володіння польською мовою, використовуючи авторську методику (надалі за текстом – Послуги), які Замовник зобов’язується прийняти та оплатити на умовах і в порядку, визначених у даному Договорі.

2.2. Договір вважається укладеним з моменту здійснення Замовником дій, передбачених п. 2.3. Договору.

2.3. Замовник Послуг здійснює акцепт Договору після ознайомлення з його умовами та Правилами навчання Виконавця, що викладені в загальнодоступному місці за місцем надання Послуг Виконавця та на сайті www.polonista.ua (www.polish.com.ua)  шляхом оплати Замовником Послуг Виконавця.

2.4. Послуги з вивчення польської мови надаються Студенту на занятті в групі або індивідуально.

2.5. Виконавець гарантує структурований курс навчання, що розподіляється по рівнях в залежності від рівня володіння мовою та співвідноситься з існуючою Таблицею рівнів.

2.6. Максимальна кількість студентів у групі 12 (дванадцять) чоловік.

2.6.1. За умови згоди викладача та всіх студентів групи, до навчання у групі може приєднатись ще 1 (один) студент.

2.6.2. Групи, в яких нараховується менше ніж 4 (чотири) студенти, можуть бути закриті або об’єднані з іншими групами.

2.7. Специфікація Програми (тривалість 1 (одного) уроку, кількість навчальних годин у курсі), за якою надаються Послуги, має рекомендаційний характер від Виконавця, може змінюватися та/або визначаються за домовленістю Сторін.

2.8. Індивідуальні та групові заняття проводяться за затвердженим розкладом. В разі запізнення на заняття, оплата за навчання не відшкодовується і додатковий час не виділяється.

2.9. Скасування індивідуального заняття можливе лише за 1 (одну) добу (24 години) до початку занять. За умови скасування заняття у коротший термін, воно вважається таким, що відбулося та підлягає оплаті.

2.10. Якщо заняття, які стояли за розкладом, не скасовувалися Сторонами – вважаються проведеними і підлягають оплаті.

2.11. Початком занять є перше заняття за розкладом, а закінченням — останнє заняття за розкладом.

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Виконавець зобов’язаний:

3.1.1. надавати Студенту якісно та в обсязі, встановленому для відповідної Програми, Послуги відповідно до умов даного Договору;

3.1.2. залучати до процесу надання Послуг кваліфікованих викладачів;

3.1.3. провести тестування або співбесіду зі Студентом перед початком надання Послуг. На підставі проведеного тестування поінформувати Замовника про орієнтовний рівень володіння польською мовою Студента та надати йому всю необхідну інформацію для отримання Послуг. Запис до груп відбувається за результатами попереднього тестування або співбесіди;

3.1.3.1. при невідповідності рівня знання мови, переміщення в іншу групу можливе лише протягом першого тижня навчання.

3.1.4. забезпечити своєчасне, згідно з розкладом та програмою, проведення індивідуальних та групових занять із Студентом;

3.1.5. по завершенні навчання кожного рівня проводити прогресивне тестування, за результатами якого приймається рішення про перехід Студента на наступний рівень;

3.1.6. за попереднім запитом Замовника, у випадку успішного закінчення Студентом повної Програми з надання Послуг, надати Замовнику відповідний Сертифікат.

3.2 Виконавець має право:

3.2.1 отримувати плату за Послуги відповідно до умов даного Договору;

3.2.2 змінювати під час навчального процесу викладачів без попередження Замовника відповідно до методики Виконавця;

3.2.3. припинити надання Послуг Замовнику в разі порушення ним умов Договору. Відновлення надання Послуг здійснюється після повного усунення порушень;

3.2.4. у будь-який момент відмовити Студенту в надані Послуг у випадку, якщо його поведінка під час проведення занять не дає змоги викладачеві належно виконувати свої обов’язки, а студентам – ефективно сприймати інформацію. У такому разі грошові кошти, які були сплачені Замовником за надання Послуг, не повертаються;

3.2.5. змінювати час або дні навчання, призупиняти заняття попередньо повідомивши Замовника за 3 (три) календарні дні, з використанням засобів кур’єрського, поштового, електронного, факсимільного або телефонного зв’язку;

3.2.6. на власний розсуд залучати третіх осіб для виконання своїх обов’язків за цим Договором;

3.2.7. надати Студенту приміщення, необхідні матеріали та обладнання для вивчення польської мови;

3.2.8. самостійно формувати групи враховуючи рівень знань студентів, їхній вік, наявність вільних аудиторій, викладачів та інших факторів;

3.2.9. у разі виникнення обставин, які унеможливлюють проведення занять не з вини Виконавця (обставини непереборної сили, державні свята тощо) пропущене заняття (одне) додатково не проводиться, а відпрацьовується за рахунок інтенсифікації учбового процесу;

3.2.10. достроково розірвати даний Договір, повідомивши про це Замовника за 7 (сім) календарних днів, з використанням засобів кур’єрського, поштового, електронного, факсимільного або телефонного зв’язку.

3.3. Замовник зобов’язаний:

3.3.1. виконувати домашні завдання або контролювати таке виконання відповідно до погодженої із Виконавцем Програми з надання Послуг, з метою покращення та закріплення наданих Послуг Студенту;

3.3.2. дотримуватись та виконувати затверджені Виконавцем Правила та умови поведінки та навчання;

3.3.3. дбайливо ставитись до приміщення та інвентаря Виконавця, а в разі нанесення матеріального збитку відшкодувати Виконавцю всі спричинені збитки у порядку, визначеному чинним законодавством України;

3.3.4. забезпечити виключно персональний доступ до електронних ресурсів, які становлять інтелектуальну власність Виконавця.

3.4. Замовник має право:

3.4.1. отримувати від Виконавця якісно та в обсязі, встановленому для відповідної Програми, Послуги;

3.4.2. отримувати від Виконавця консультації з приводу вдосконалення засвоєння наданих Послуг Виконавцем;

3.4.3. отримати Сертифікат, який надається Виконавцем Замовнику за його запитом у випадку успішного закінчення Студентом повної Програми з надання Послуг;

3.4.4. змінювати час або дні навчання за попереднім узгодженням із Виконавцем. Такі зміни можуть бути прийняті в разі наявності у Виконавця можливості забезпечити надання Послуг з урахуванням таких змін;

3.4.5. отримувати необхідну та достовірну інформацію про Виконавця, режим його роботи та перелік Послуг, які надаються;

3.4.6. отримувати знижки відповідно до системи лояльності, розробленої Виконавцем;

3.4.7. придбати підручники у Виконавця зі знижкою;

3.4.8. користуватися додатковими ресурсними матеріалами Виконавця за умови попередньої оплати послуг користування (на період проходження 1 (одного) рівня навчання). Вартість втрачених ресурсних матеріалів підлягає відшкодуванню у порядку, визначеному чинним законодавством України;

3.4.9. достроково розірвати даний Договір повідомивши про це Виконавця за 7 (сім) днів з використанням засобів кур’єрського, поштового, електронного, факсимільного або телефонного зв’язку, або шляхом особистого подання.

4. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1. Послуги з вивчення польської мови надаються Замовнику на попередній платній основі відповідно до затверджених Виконавцем цін, вказаних на інформаційному стенді та на сайті Виконавця за адресою www.polonista.ua (www.polish.com.ua) (надалі за текстом – Ціни). Вартість навчальних посібників не входить до вартості навчання.

4.2. Сума до сплати за Послуги є сумарною за всі обрані послуги Замовником

4.3. Оплата Послуг здійснюється в національній валюті України – гривні, у безготівковій формі, шляхом переказу Замовником грошових коштів на поточний рахунок Виконавця.

4.4. При порушенні порядку оплати навчання Замовник втрачає право на будь-які знижки в поточному рівні навчання.

4.5. Надання оплачених Замовником Послуг здійснюється тільки в межах поточного рівня навчання та не може бути перенесено на наступні рівні.

4.6. У випадку пропуску Студентом групових занять із будь-яких причин сплачені кошти Замовнику не повертаються; У випадку пропуску Студентом індивідуальних занять із будь-яких причин сплачені кошти Замовнику не повертаються, заняття вважається таким, що відбулося. Студент може перенести індивідуальне заняття на інший день і час (при попередньогму погодженні з Замовником) при виконанні умов п.2.9 цього договору;

4.7. У випадку запізнення Студента на заняття, оплата за навчання не відшкодовується, а додатковий час не виділяється.

4.8. Повернення сплачених коштів у повному обсязі здійснюється на вимогу Замовника за умови, якщо від початку навчання Студента минуло не більше 7 (семи) календарних днів та Замовник виклав мотивовані причини відмови від курсу письмово.

4.9. У разі якщо Замовник не може продовжувати навчання за непередбачуваних обставин, Виконавець може повернути кошти за вирахуванням вартості годин отриманих Послуг (за повною вартістю, без отриманих знижок).

4.10. Повернення коштів, передбачених п. п. 4.8. та 4.9. Договору, відбувається лише за умови наявності письмової заяви, документального підтвердження настання непередбачуваних обставин, передбачених п. 4.9. Договору, оригіналу квитанції про сплату Послуг та паспорту Замовника.

4.11. В усіх інших випадках сплачені та не використані кошти Замовника не повертаються та використовуються Виконавцем для виконання статутних завдань.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. У випадку порушення зобов’язань, що виникають з даного Договору, винна Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та чинним законодавством України.

5.1.1. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.

5.2. За порушення строків оплати наданих послуг Замовник сплачує на користь Виконавця пеню за кожний день прострочення в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла на момент прострочення оплати, від вартості неоплачених чи несвоєчасно оплачених Послуг.

5.3. Сплата штрафних санкцій не звільняє Замовника від належного виконання взятих на себе зобов’язань за цим Договором.

6. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

6.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

6.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавством України.

7. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

7.1. У разі настання обставин непереборної сили, тобто обставин, які виникли і діють незалежно від волі Сторін і які Сторона об’єктивно не могла передбачити і запобігти, якщо ці обставини перешкоджають належному виконанню Стороною своїх зобов’язань за цим Договором, термін виконання цієї Стороною своїх зобов’язань за цим Договором продовжується на час дії обставин непереборної сили, але не більше ніж на 6 (шість) місяців.

7.2. До обставин непереборної сили належать війни та інші військові дії, землетруси, повені та інші стихійні лиха, прийняття органами державної влади та місцевого самоврядування нормативно-правових актів та інші подібні обставини, що перешкоджають належному виконанню Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором.

7.3. Сторона, яка не має можливості належним чином виконати свої зобов’язання за цим Договором внаслідок дії обставин непереборної сили, зобов’язана письмово повідомити іншу Сторону про настання зазначених обставин і про передбачуваний термін їх дії протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту їх настання (з додаванням доказів існування таких обставин: документа, виданого Торгово-промисловою палатою України або іншим компетентним органом).

7.4. Якщо обставини непереборної сили або їх наслідки діють більше 6 (шести) місяців, Сторони на підставі взаємних переговорів ухвалюють рішення про розірвання цього Договору.

8. ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

8.1. З урахуванням положень даного Договору, Цивільного кодексу України, Законів України «Про авторське право та суміжні права», «Про інформацію», Сторони домовилися, що усі навчальні матеріали, що використовуватимуться з метою виконання даного Договору, охороняються авторським правом, а також про те, що на всі об’єкти інтелектуальної власності, використані на Сайті, зокрема, але не виключно, зображення, відео, логотипи, графіка, звуки, належать Виконавцю. всі об’єкти інтелектуальної власності надані під час реалізації цього Договору Виконавцем, усі та будь-які виключні майнові права, в тому числі зазначені у статті 424 Цивільного кодексу України, на об’єкти інтелектуальної власності (авторського права) з моменту створення таких об’єктів у повному обсязі належать Виконавцю.

8.2. Замовник має право використовувати матеріали виключно для цілей виконання цього Договору. При цьому майнові права інтелектуальної власності на навчальні матеріали залишаються у Виконавця. Ніщо в цьому Договорі не повинно тлумачитись, як передача Виконавцем будь-яких майнових прав інтелектуальної власності на навчальні матеріали та/або дозвіл на використання таких навчальних матеріалів в цілях інших, ніж визначені Договором.

8.3. Студентам під час занять забороняється користуватись мобільними телефонами та іншими засобами зв’язку, вести аудіозапис, фото-, кіно-, теле- чи відеозйомку.

8.4. Виконавець під час навчань має право здійснювати аудіозапис, фото-, кіно-, теле- чи відеозйомку.

8.5 Виконавець також використовує об’єкти права інтелектуальної власності, що можуть належати іншим особам, на підставі відповідної ліцензії, договору чи іншої законної підстави.

9. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

9.1. Договір вважається укладеним з моменту здійснення Замовником дій, передбачених п. 2.3. Договору та діє до завершення надання Послуг за відповідною Програмою або в  інших випадках, передбачених цим Договором.

9.2. У випадку, якщо після припинення дії цього Договору між Сторонами чи його розірвання не проведено остаточний розрахунок, то розірвання чи припинення цього Договору не є підставою для відмови Сторін від проведення остаточного розрахунку.

10. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

10.1. Цей Договір є договором приєднання в розумінні ст. 634 Цивільного кодексу України.

10.2. Виконавець має право вносити зміни й доповнення до Договору шляхом розміщення нової редакції Договору на своїй веб-сторінці www.polonista.ua (www.polish.com.ua)

10.3. Нова редакція Договору набуватиме чинності для Сторін через 3 (три) дні з дати її затвердження Виконавцем та розміщенням на своїй веб-сторінці www.polonista.ua (www.polish.com.ua).

10.4. Акцептом цього Договору Замовник надає Виконавцеві згоду на обробку своїх персональних даних в порядку, встановленому ст. 7 Закону України «Про захист персональних даних», надає право на включення своїх персональних даних до єдиної електронної бази слухачів (студентів) Виконавця, а також надає Виконавцеві право на збирання, обробку та зберігання своїх персональних даних відповідно до Політики конфіденційності.

10.5. Акцептом цього Договору Замовник надає Виконавцеві згоду в порядку ст. ст. 307, 308 Цивільного кодексу України на те, що Студент може бути знятий на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку. Фотографія, інші художні твори, на яких зображено Студента, можуть бути публічно показані, відтворені, розповсюджені Виконавцем в рекламних, навчальних та інших цілях. При цьому всі авторські та суміжні права на отримані фото- та відеоматеріали в будь-якому вигляді та на будь-яких носіях належать Виконавцеві і не можуть бути використані без його згоди. Якщо Замовник заперечує проти використання зображень учня на вказаних матеріалах, він повинен письмово сповістити про це адміністратора Виконавця, заповнивши відповідну Заяву в 2-х екземплярах по одному для Сторін.

 


11. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

Фізична особа-підприємець Устенко Олександр Юрійович, IBAN UA273220010000026002330111684 Банк «Універсал Банк”   Код 1668004352 Україна, 79000, місто Львів, вул Городоцька, 243, кв 75 тел. +380971664514